Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2014   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 832 758 0 45 0 29 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.318 2.027 0 198 34 59
   - Trong hạn 2.248 2.019 0 146 31 52
   - Quá hạn 70 8 0 52 3 7
* Số lượng HS trong kỳ 3.150 2.785 0 243 34 88
+ Đã xử lý 317 168 0 116 0 33
   - Đúng hạn 167 130 0 9 0 28
   - Quá hạn 150 38 0 107 0 5
+ Đang xử lý 2.867 2.664 0 112 34 57
   - Trong hạn 237 236 0 1 0 0
   - Quá hạn 2.630 2.428 0 111 34 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 8 3 0 5 0 0

  THÁNG 4   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 168 149 0 8 0 11 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.716 2.514 0 107 34 61
   - Trong hạn 2.643 2.490 0 68 31 54
   - Quá hạn 73 24 0 39 3 7
* Số lượng HS trong kỳ 2.884 2.663 0 115 34 72
+ Đã xử lý 52 34 0 0 0 18
   - Đúng hạn 42 29 0 0 0 13
   - Quá hạn 10 5 0 0 0 5
+ Đang xử lý 2.867 2.664 0 112 34 57
   - Trong hạn 237 236 0 1 0 0
   - Quá hạn 2.630 2.428 0 111 34 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000831
0000422
0003880
Dịch vụ công
Hỏi và đáp