Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2015   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 2.205 2.076 0 129 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 4.359 4.041 0 226 35 57
   - Trong hạn 4.271 4.015 0 183 31 42
   - Quá hạn 88 26 0 43 4 15
* Số lượng HS trong kỳ 6.564 6.117 0 355 35 57
+ Đã xử lý 733 731 0 2 0 0
   - Đúng hạn 432 430 0 2 0 0
   - Quá hạn 301 301 0 0 0 0
+ Đang xử lý 5.878 5.404 0 382 35 57
   - Trong hạn 148 148 0 0 0 0
   - Quá hạn 5.730 5.256 0 382 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 6 4 0 2 0 0

  THÁNG 10   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 0 0 0 0 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 0 0 0 0 0 0
   - Trong hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
* Số lượng HS trong kỳ 0 0 0 0 0 0
+ Đã xử lý 0 0 0 0 0 0
   - Đúng hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
+ Đang xử lý 5.878 5.404 0 382 35 57
   - Trong hạn 148 148 0 0 0 0
   - Quá hạn 5.730 5.256 0 382 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000841
0000422
0007745
Dịch vụ công
Hỏi và đáp