Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2015   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 2.458 2.299 0 159 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 4.282 4.042 0 205 35 0
   - Trong hạn 4.210 4.016 0 163 31 0
   - Quá hạn 72 26 0 42 4 0
* Số lượng HS trong kỳ 6.740 6.341 0 364 35 0
+ Đã xử lý 806 804 0 2 0 0
   - Đúng hạn 459 457 0 2 0 0
   - Quá hạn 347 347 0 0 0 0
+ Đang xử lý 5.947 5.551 0 361 35 0
   - Trong hạn 236 236 0 0 0 0
   - Quá hạn 5.711 5.315 0 361 35 0
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 7 5 0 2 0 0

  THÁNG 11   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 0 0 0 0 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 0 0 0 0 0 0
   - Trong hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
* Số lượng HS trong kỳ 0 0 0 0 0 0
+ Đã xử lý 0 0 0 0 0 0
   - Đúng hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
+ Đang xử lý 5.947 5.551 0 361 35 0
   - Trong hạn 236 236 0 0 0 0
   - Quá hạn 5.711 5.315 0 361 35 0
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000848
0000422
0009068
Dịch vụ công
Hỏi và đáp