Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2015   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 201 180 0 21 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 4.267 4.041 0 226 0 0
   - Trong hạn 4.198 4.015 0 183 0 0
   - Quá hạn 69 26 0 43 0 0
* Số lượng HS trong kỳ 4.468 4.221 0 247 0 0
+ Đã xử lý 74 74 0 0 0 0
   - Đúng hạn 42 42 0 0 0 0
   - Quá hạn 32 32 0 0 0 0
+ Đang xử lý 4.488 4.149 0 247 35 57
   - Trong hạn 181 178 0 3 0 0
   - Quá hạn 4.307 3.971 0 244 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 1 0 0 1 0 0

  THÁNG 1   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 201 180 0 21 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 4.267 4.041 0 226 0 0
   - Trong hạn 4.198 4.015 0 183 0 0
   - Quá hạn 69 26 0 43 0 0
* Số lượng HS trong kỳ 4.468 4.221 0 247 0 0
+ Đã xử lý 74 74 0 0 0 0
   - Đúng hạn 42 42 0 0 0 0
   - Quá hạn 32 32 0 0 0 0
+ Đang xử lý 4.488 4.149 0 247 35 57
   - Trong hạn 181 178 0 3 0 0
   - Quá hạn 4.307 3.971 0 244 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 1 0 0 1 0 0

0000023
0000838
0000422
0004750
Dịch vụ công
Hỏi và đáp