Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2016   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 310 295 0 15 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 6.393 5.908 0 426 0 59
   - Trong hạn 607 223 0 340 0 44
   - Quá hạn 5.786 5.685 0 86 0 15
* Số lượng HS trong kỳ 6.703 6.203 0 441 0 59
+ Đã xử lý 97 97 0 0 0 0
   - Đúng hạn 65 65 0 0 0 0
   - Quá hạn 32 32 0 0 0 0
+ Đang xử lý 6.652 6.116 0 442 35 59
   - Trong hạn 109 109 0 0 0 0
   - Quá hạn 6.543 6.007 0 442 35 59
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 3 3 0 0 0 0

  THÁNG 2   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 35 35 0 0 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 6.589 6.088 0 442 0 59
   - Trong hạn 600 201 0 355 0 44
   - Quá hạn 5.989 5.887 0 87 0 15
* Số lượng HS trong kỳ 6.624 6.123 0 442 0 59
+ Đã xử lý 11 11 0 0 0 0
   - Đúng hạn 5 5 0 0 0 0
   - Quá hạn 6 6 0 0 0 0
+ Đang xử lý 6.652 6.116 0 442 35 59
   - Trong hạn 109 109 0 0 0 0
   - Quá hạn 6.543 6.007 0 442 35 59
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000865
0000422
0012453
Dịch vụ công
Hỏi và đáp