Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2014   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 2.617 2.391 0 182 0 44 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.318 2.027 0 198 34 59
   - Trong hạn 2.248 2.019 0 146 31 52
   - Quá hạn 70 8 0 52 3 7
* Số lượng HS trong kỳ 4.935 4.418 0 380 34 103
+ Đã xử lý 1.349 1.090 0 206 0 53
   - Đúng hạn 512 445 0 19 0 48
   - Quá hạn 837 645 0 187 0 5
+ Đang xử lý 3.870 3.611 0 167 35 57
   - Trong hạn 204 195 0 9 0 0
   - Quá hạn 3.666 3.416 0 158 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 17 6 0 11 0 0

  THÁNG 10   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 338 303 0 35 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 3.723 3.555 0 133 35 0
   - Trong hạn 3.654 3.531 0 92 31 0
   - Quá hạn 69 24 0 41 4 0
* Số lượng HS trong kỳ 4.061 3.858 0 168 35 0
+ Đã xử lý 268 268 0 0 0 0
   - Đúng hạn 89 89 0 0 0 0
   - Quá hạn 179 179 0 0 0 0
+ Đang xử lý 3.870 3.611 0 167 35 57
   - Trong hạn 204 195 0 9 0 0
   - Quá hạn 3.666 3.416 0 158 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 2 0 0 2 0 0

0000023
0000834
0000422
0004480
Dịch vụ công
Hỏi và đáp