Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2016   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 411 362 0 49 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 6.393 5.908 0 426 0 59
   - Trong hạn 607 223 0 340 0 44
   - Quá hạn 5.786 5.685 0 86 0 15
* Số lượng HS trong kỳ 6.804 6.270 0 475 0 59
+ Đã xử lý 108 108 0 0 0 0
   - Đúng hạn 65 65 0 0 0 0
   - Quá hạn 43 43 0 0 0 0
+ Đang xử lý 6.750 6.173 0 483 35 59
   - Trong hạn 94 83 0 11 0 0
   - Quá hạn 6.656 6.090 0 472 35 59
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 5 5 0 0 0 0

  THÁNG 4   TỈNH
BẮC KẠN
TP BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 11 0 0 11 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 528 0 0 469 0 59
   - Trong hạn 425 0 0 381 0 44
   - Quá hạn 103 0 0 88 0 15
* Số lượng HS trong kỳ 539 0 0 480 0 59
+ Đã xử lý 0 0 0 0 0 0
   - Đúng hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
+ Đang xử lý 6.750 6.173 0 483 35 59
   - Trong hạn 94 83 0 11 0 0
   - Quá hạn 6.656 6.090 0 472 35 59
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000866
0000422
0013074
Dịch vụ công
Hỏi và đáp