Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2014   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 1.031 922 0 70 0 39 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.318 2.027 0 198 34 59
   - Trong hạn 2.248 2.019 0 146 31 52
   - Quá hạn 70 8 0 52 3 7
* Số lượng HS trong kỳ 3.349 2.949 0 268 34 98
+ Đã xử lý 379 207 0 124 0 48
   - Đúng hạn 204 152 0 9 0 43
   - Quá hạn 175 55 0 115 0 5
+ Đang xử lý 3.008 2.790 0 127 34 57
   - Trong hạn 287 275 0 12 0 0
   - Quá hạn 2.721 2.515 0 115 34 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 11 4 0 7 0 0

  THÁNG 7   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 0 0 0 0 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 0 0 0 0 0 0
   - Trong hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
* Số lượng HS trong kỳ 0 0 0 0 0 0
+ Đã xử lý 0 0 0 0 0 0
   - Đúng hạn 0 0 0 0 0 0
   - Quá hạn 0 0 0 0 0 0
+ Đang xử lý 3.008 2.790 0 127 34 57
   - Trong hạn 287 275 0 12 0 0
   - Quá hạn 2.721 2.515 0 115 34 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000023
0000834
0000422
0004151
Dịch vụ công
Hỏi và đáp