Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2014   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 2.553 2.336 0 173 0 44 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.318 2.027 0 198 34 59
   - Trong hạn 2.248 2.019 0 146 31 52
   - Quá hạn 70 8 0 52 3 7
* Số lượng HS trong kỳ 4.871 4.363 0 371 34 103
+ Đã xử lý 1.329 1.070 0 206 0 53
   - Đúng hạn 495 428 0 19 0 48
   - Quá hạn 834 642 0 187 0 5
+ Đang xử lý 3.824 3.574 0 158 35 57
   - Trong hạn 206 203 0 3 0 0
   - Quá hạn 3.618 3.371 0 155 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 17 6 0 11 0 0

  THÁNG 10   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 274 248 0 26 0 0 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 3.723 3.555 0 133 35 0
   - Trong hạn 3.654 3.531 0 92 31 0
   - Quá hạn 69 24 0 41 4 0
* Số lượng HS trong kỳ 3.997 3.803 0 159 35 0
+ Đã xử lý 248 248 0 0 0 0
   - Đúng hạn 72 72 0 0 0 0
   - Quá hạn 176 176 0 0 0 0
+ Đang xử lý 3.824 3.574 0 158 35 57
   - Trong hạn 206 203 0 3 0 0
   - Quá hạn 3.618 3.371 0 155 35 57
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 2 0 0 2 0 0

0000023
0000834
0000422
0004439
Dịch vụ công
Hỏi và đáp